ลงทะเบียนเพื่อรับประกันสินค้า

Slide 2
Projects
ลงทะเบียนสินค้าที่ซื้อกับพูนธนา
รับประกัน 2 ปี***

*** การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้
1. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไขสภาพ
2. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
3. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น
5. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
6. ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

*** การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้
1. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไขสภาพ
2. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
3. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น
5. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
6. ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

*** การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้
1. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไขสภาพ
2. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
3. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น
5. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
6. ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

Image is not available

เช่น การให้บริการ, โปรโมชั่นที่ต้องการ, ช่องทางการขาย ที่ท่านซื้อเป็นประจำ เป็นต้น
IoT คือ Internet of Things เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในยุค Digital